Parkregels Amusementspark Tivoli

We wensen u veel plezier ons park, maar vragen u wel even de regels te lezen. We verzoeken u om met ons mee te werken om uw plezier niet te verstoren. Dat betekent dat zowel u als wij een aantal spelregels in acht moet nemen.

Art. 1. PARKEREN

1. Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg.

2. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht u de verkeersregels en / of –aanwijzingen niet of slecht opvolgen dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en op uw kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

3. Wilt u er voor zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto laat liggen. Voor diefstal uit of vernielingen aan uw auto zijn wij niet aansprakelijk, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan ons of ons personeel is toe te rekenen.

4. Schade aan uw auto dient u te melden voor uw vertrek uit ons park. Voor schade aan uw auto zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan ons of ons personeel is toe te rekenen.

5. Op onze parkeerplaats, die uitsluitend is voor de gasten van ons park, kan parkeergeld gevraagd worden. Indien u verzuimt dit te betalen of niet de aanwijzingen van het parkpersoneel opvolgt zijn wij gerechtigd u van de parkeerplaats te verwijderen.

6. U kunt geen aanspraak maken op teruggave van parkeergeld.

Art. 2. DE TOEGANG

1. Betreding van het park geschiedt op eigen risico. Op de tijden dat wij entreegeld vragen, voorzover gelegen binnen de omheining, mag ons park slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs en / of parkstempel met de dag van afgifte. Het toegangsbewijs dient u tijdens het verblijf in ons park te bewaren en dient op verzoek van een park-medewerker getoond te worden. Bij het verlaten van het park eindigt het recht op toegang.

2. Het gebruik van de attracties is onbeperkt met uitzondering van o.a. waterbal, de graafmachine en speelautomaten.

3. Iedere persoon van 2 jaar en ouder zal entreegeld moeten betalen om ons park te betreden, dus komt u kinderen ophalen, spreek dan goed een tijd af. Er is een mogelijkheid om via de omroepinstallatie bij de kassa iemand om te roepen.

4. Kinderen onder de twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) toegelaten tot het park.

5. Het is voor iedereen verboden zich buiten de openingstijden op te houden in het park.

6. Amusementspark Tivoli behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of -tijden gedurende het seizoen te wijzigen.

7. Gelieve gepaste kleding te dragen. Dit geldt ook bij hoge temperaturen, in ieder geval een hemd, korte broek en schoenen. Draagt u toch ongepaste kleding dan kan de toegang tot het park u ontzegd worden.

8. Een aantal keer per jaar zal een park-medewerker foto’s / video’s maken van het park. Het kan zijn dat deze gebruikt worden voor publicatiedoeleinden.

Art. 3. VEILIGHEIDSREGELS

1. Honden zijn, mits aangelijnd, toegestaan. Andere dieren zijn in ons park niet toegestaan.

2. U dient de brandweervoorschriften en –aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken. Roken is in de gebouwen en attracties niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.

3. De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.

4. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan het park. De parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.

5. De aanwijzingen van parkmedewerkers dienen opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend.

6. Het moedwillig lawaai / overlast veroorzaken door bijvoorbeeld het gebruik van radio’s, soundblasters en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien er sprake is van moedwillig lawaai, zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

7. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden.

Art. 4. GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES EN DE OVERIGE VOORZIENINGEN

1. Voorzover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld is, dient u voor gebruik te betalen.

2. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.

3. Mocht u de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties niet opvolgen, dan zijn de parkmedewerkers gerechtigd u het gebruik van de attractie of de voorzieningen te ontzeggen, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als u voor probeert te dringen in de rij van wachtenden.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties.

5. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt voor eigen risico.

6. Ook andere vormen van recreëren geschieden voor eigen risico.

7. Voor het uitvallen van een attractie kunt u ons niet aansprakelijk stellen.

Art. 5. TOEZICHT

1. Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

2. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.

3. Toegangsbewijzen die voor een periode zijn afgegeven (abonnementen) blijven eigendom van ons park. Ze kunnen worden ingenomen, indien de gebruiker zich gedraagt in strijd met dit parkreglement.

4. Aan personen die onder invloed van alcohol en / of verdovende middelen zijn of de orde verstoren, kan de toegang geweigerd worden danwel kunnen zij verwijderd worden.

Art. 6. AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer of de parkmedewerker is toe te rekenen.

Art 7. SCHADEMELDINGEN

1. Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. In dit geval verzoeken wij u ons mede te delen.

2. Het kan voorkomen dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij u dat aan ons te melden voordat u het park verlaat.

3. Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij u ook dat vóór uw vertrek aan ons te melden. Bij latere melding kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Art. 8. PROMOTIE EN VERKOOP

1. Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en / of artikelen op de parkeerplaats en in het park is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan.

Art. 9. VERWIJDERING

1. De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwijderen, zonder dat degene die verwijderd is recht op schadeloosstelling heeft.

Art. 10. TOT SLOT

1. De parkdirectie wenst u plezierige uren en veel genoegen toe, waarbij zij hoopt dat deze parkregels daartoe zullen bijdragen.

De directie