Parkregels

Parkregels

We wensen je veel plezier ons park, maar vragen je wel even de regels te lezen. We verzoeken je om met ons mee te werken om het plezier van jezelf en anderen niet te verstoren.

Dat betekent dat zowel jij als wij een aantal spelregels in acht moet nemen.

Welke regels gelden er?

Art. 1. PARKEREN

1. Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg.

2. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht je de verkeersregels en / of –aanwijzingen niet of slecht opvolgen dan zijn wij gerechtigd je auto op jouw risico én kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

3. Wil je er voor zorgen dat je auto goed is afgesloten en dat je geen kostbare goederen in de auto laat liggen. Voor diefstal uit of vernielingen aan de auto zijn wij niet aansprakelijk, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan ons of ons personeel is toe te rekenen.

4. Schade aan je auto dient je te melden voor vertrek uit ons park. Voor schade aan je auto zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan ons of ons personeel is toe te rekenen.

5. Op onze parkeerplaats, die uitsluitend is voor de gasten van ons park, kan parkeergeld gevraagd worden. Indien je verzuimt dit te betalen of niet de aanwijzingen van het parkpersoneel opvolgt zijn wij gerechtigd je van de parkeerplaats te verwijderen.

6. Je kunt geen aanspraak maken op teruggave van parkeergeld.

Art. 2. DE TOEGANG

1. Betreding van het park geschiedt op eigen risico. Op de tijden dat wij entreegeld vragen, voorzover gelegen binnen de omheining, mag ons park slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs en / of parkstempel met de dag van afgifte. Het toegangsbewijs dient je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en dient op verzoek van een parkmedewerker getoond te worden. Bij het verlaten van het park eindigt het recht op toegang.

2. Het gebruik van de attracties is onbeperkt met uitzondering van o.a. waterbal, de graafmachine en speelautomaten.

3. Iedere persoon van 2 jaar en ouder zal entreegeld moeten betalen om ons park te betreden, dus kom jij je kinderen ophalen, spreek dan goed een tijd af. Er is eventueel een mogelijkheid om via de omroepinstallatie bij de kassa iemand om te roepen.

4. Gelieve gepaste kleding te dragen. Dit geldt ook bij hoge temperaturen, in ieder geval een hemd, korte broek en schoenen. Draag je toch ongepaste kleding dan kan de toegang tot het park ontzegd worden.

5. Een aantal keer per jaar zal een parkmedewerker foto’s / video’s maken van het park. Het kan zijn dat deze gebruikt worden voor publicatiedoeleinden. 

Art. 3. VEILIGHEIDSREGELS

1. Honden zijn, mits aangelijnd, toegestaan. Andere dieren zijn in ons park niet toegestaan.

2. Je dient de brandweervoorschriften en –aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken. Roken is in de gebouwen en attracties niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.

3. De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.

4. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan het park. De parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.

5. De aanwijzingen van parkmedewerkers dienen opgevolgd te worden. Hiermee is je eigen belang en dat van alle medebezoekers gediend.

6. Het moedwillig lawaai / overlast veroorzaken door bijvoorbeeld het gebruik van radio’s, soundblasters en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien er sprake is van moedwillig lawaai, zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

7. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden.

Art. 4. GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES EN DE OVERIGE VOORZIENINGEN

1. Voorzover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot je beschikking. Daar waar dat vermeld is, dien je voor gebruik te betalen.

2. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.

3. Mocht je de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties niet opvolgen, dan zijn de parkmedewerkers gerechtigd je het gebruik van de attractie of de voorzieningen te ontzeggen, zonder dat je aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als je voor probeert te dringen in de rij van wachtenden.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen / gebruiksregels / lengterestricties.

5. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt voor eigen risico.

6. Ook andere vormen van recreëren geschieden voor eigen risico.

7. Voor het uitvallen van een attractie kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 5. TOEZICHT

1. Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

2. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.

3. Toegangsbewijzen die voor een periode zijn afgegeven (abonnementen) blijven eigendom van ons park. Ze kunnen worden ingenomen, indien de gebruiker zich gedraagt in strijd met dit parkreglement.

4. Aan personen die onder invloed van alcohol en / of verdovende middelen zijn of de orde verstoren, kan de toegang geweigerd worden danwel kunnen zij verwijderd worden.

Art. 6. AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer of de parkmedewerker is toe te rekenen.

Art 7. SCHADEMELDINGEN

1. Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat je minder plezierige zaken tegenkomt. In dit geval verzoeken wij je het ons mede te delen.

2. Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je dat aan ons te melden voordat je het park verlaat.

3. Mocht je zelf schade hebben geleden tijdens je bezoek aan ons park, dan verzoeken wij je ook dat vóór vertrek aan ons te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding.

Art. 8. PROMOTIE EN VERKOOP

1. Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en / of artikelen op de parkeerplaats en in het park is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan.

Art. 9. VERWIJDERING

1. De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwijderen, zonder dat degene die verwijderd is recht op schadeloosstelling heeft.

Art. 10. TOT SLOT

1. De parkdirectie wenst je plezierige uren en veel genoegen toe, waarbij zij hoopt dat deze parkregels daartoe zullen bijdragen.

De directie