Parkregels

Om het bezoek aan het park voor alle bezoekers en dat van onze medewerkers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met dit reglement.

Welke regels gelden er?

Toepasselijkheid

 1. Bij betreding van het terrein van Amusementspark Tivoli, aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van dit parkreglement. Daarnaast is de bezoeker verplicht alle voorschriften en aanwijzingen van onze medewerkers stipt op te volgen.
 2. In alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Amusementspark Tivoli zich het recht voor om mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels op te stellen waaraan de bezoekers zich dienen te houden.
 3. Onder ‘het terrein van Amusementspark Tivoli’ wordt in dit reglement verstaan: het park inclusief alle attracties en speeltoestellen, de parkeerplaats, de horecagelegenheden Tivoli’s Boscafé en Tivoli’s Smulhoek, binnenspeeltuin Fun City en alle overige locaties op het terrein van Amusementspark Tivoli.

 Algemeen

 1. Amusementspark Tivoli behoudt zich te allen tijde het recht voor de bezoeker, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. De bezoeker kan in geen geval aanspraak maken op teruggave van het betaalde entreegeld.
 2. Amusementspark Tivoli wijst alle bezoekers erop dat er in het park sprake is van cameratoezicht ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen.
 3. Gedurende het verblijf op het terrein van Amusementspark Tivoli dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen.
 4. Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden of te worden meegenomen.
 5. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, wordt de toegang tot het park geweigerd of zullen uit het park worden verwijderd zonder dat zij aanspraak kunnen maken op teruggave van het betaalde entreegeld.
 6. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Amusementspark Tivoli wordt niet getolereerd. Bezoekers die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park worden verwijderd zonder dat zij aanspraak kunnen maken op teruggave van het betaalde entreegeld.
 7. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Amusementspark Tivoli behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op teruggave van het betaalde entreegeld.
 8. Bij alcoholmisbruik of gebruik van verdovende middelen, geweld, diefstal of een ander strafbaar feit zal contact worden opgenomen met de politie.
 9. Roken is niet toegestaan, met uitzondering in de daartoe aangewezen rookzone in het park. Dit geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen. As, peuken en andere restanten dienen in de daarvoor bestemde asbakken weggegooid te worden.
 10. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, soundblasters, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van dergelijk lawaai, zijn onze medewerkers bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.
 11. Het gebruik van drones op en boven het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van Amusementspark Tivoli is verkregen.
 12. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van Amusementspark Tivoli is verkregen.
 13. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en verkopen en/of distribueren van goederen en/of diensten op het terrein van Amusementspark Tivoli is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Amusementspark Tivoli te hebben gekregen.
 14. Het is niet toegestaan zelf versiering, mascottes, artiesten of een andere vorm van entertainment mee te brengen of uit te (laten) voeren in het park.
 15. Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen.
 16. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.
 17. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, rolschaatsen, een step of andere voertuigen, het park te betreden. Rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en bolderkarren zijn wel toegestaan.

Toegang

 1. Betreding van het park geschiedt op eigen risico.
 2. Toegang tot het terrein van het park is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park.
 3. Kinderen onder de 11 jaar mogen het terrein uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 4. Kinderen vanaf 11 jaar mogen het park zonder toezicht van een volwassene betreden, echter zijn zijzelf en hun ouders en/of verzorgers te alle tijden verantwoordelijk. Amusementspark Tivoli is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor bezoekers die zonder begeleiding het park bezoeken.
 5. Iedere persoon van 2 jaar en ouder moet entreegeld betalen om het park te betreden.
 6. Het entreebewijs is alleen geldig op dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven.
 7. Het entreebewijs dient de bezoekers tijdens het verblijf op het terrein goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.
 8. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor entreebewijzen die buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen.
 9. Het nadrukken en/of verhandelen van waardepapieren, zoals entreebewijzen of kortingsbonnen, is verboden. Hier zal aangifte van worden gedaan. Het is niet toegestaan entreebewijzenkaarten (door) te verkopen. Bij een vermoeden van doorverkoop kan Amusementspark Tivoli besluiten deze entreebewijzen ongeldig te maken.
 10. Indien de geldigheidsdatum of -periode van entreebewijzen is verlopen, is het niet mogelijk deze te verlengen of aan te passen en bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde entreegeld.
 11. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op te houden op het terrein van Amusementspark Tivoli.
 12. Amusementspark Tivoli behoudt zich het recht voor om entreeprijzen, openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 13. Amusementspark Tivoli behoudt zich het recht voor om de deuren te sluiten bij te grote of te kleine bezoekersaantallen of slechte weersomstandigheden.

Parkeren

 1. Het parkeren van vervoersmiddelen op het parkeerterreinen van Amusementspark Tivoli geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Op het parkeerterrein gelden de algemene verkeersregels.
 3. Om storingen in het verkeer te voorkomen, dienen de aanwijzingen van onze medewerkers opgevolgd te worden.
 4. Op het parkeerterrein wordt bij betreding parkeergeld gevraagd.
 5. Amusementspark Tivoli kan besluiten op bepaalde dagen of voor bepaalde bezoekers(groepen) geen parkeergeld te vragen.
 6. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het parkeergeld.
 7. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan het vervoersmiddel. Bezoekers worden aangeraden geen waardevolle goederen in het vervoersmiddel achter te laten en deze goed af te sluiten.
 8. Wij verzoeken bezoekers vriendelijk geen huisdieren of personen achter te laten in een afgesloten vervoersmiddel op de parkeerplaats. Indien nodig zal Amusementspark Tivoli actie ondernemen, zonder dat Amusementspark Tivoli aansprakelijk is voor de gemaakte schade.
 9. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor schade aan vervoersmiddelen welke wordt veroorzaakt door overmacht zoals storm, brand, hagel of explosie.

Veiligheid, toezicht en aansprakelijkheid

 1. De brandweervoorschriften en -aanduidingen dienen te alle tijden opgevolgd te worden. Het is verboden vuur te maken.
 2. Ouders en begeleiders van kinderen en groepen kinderen zijn verantwoordelijk voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hen zijn toevertrouwd.
 3. Het terrein van Amusementspark Tivoli wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien de bezoeker toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, wordt deze verzocht dit dan zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden.
 4. Amusementspark Tivoli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Amusementspark Tivoli.
 5. Het kan voorkomen dat de bezoeker ongewild schade veroorzaakt. In dat geval wordt de bezoeker verzocht dit zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers te melden, in ieder geval voordat het terrein wordt verlaten.
 6. Amusementspark Tivoli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn meegebracht in het park.
 7. Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.

Gebruik van attracties en overige voorzieningen

 1. Voor zover niet anders aangegeven, staan de attractie en overige voorzieningen ter beschikking aan de bezoeker. Daar waar dat vermeld is, dient voor gebruik betaald te worden.
 2. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/ gebruiksregels/ lengterestricties, die op de borden vermeld staan of door de parkmedewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.
 3. Voor een aantal attracties kunnen beperkingen gelden voor het gebruik (opgelegd vanuit de fabrikant, NVWA en keuringsinstanties) zoals een minimale of maximale lengte, handicap, fysieke gesteldheid of het aantal minimale of maximale aantal volwassenen in een attractie. Uit veiligheidsoverwegingen is de bezoeker verplicht om zich aan deze voorschriften te houden. Mochten de aanwijzingen/ gebruiksregels/ lengterestricties niet door de bezoeker worden opgevolgd, dan zijn de parkmedewerkers gerechtigd deze het gebruik van de attractie of de voorzieningen te ontzeggen, zonder dat de bezoeker aanspraak kan maken op een vergoeding of teruggave van het betaalde entreegeld. Dit geldt ook als de bezoeker probeert voor te dringen in de rij van wachtenden.
 4. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/ gebruiksregels/ lengterestricties.
 5. Het gebruik van attracties, voorzieningen en speeltoestellen geschiedt op eigen risico. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
 6. Uit veiligheidsoverwegingen is het in een aantal attracties niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. Amusementspark Tivoli is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van achtergelaten goederen en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers. Bij de attracties waarbij het meenemen van tassen en/of losse voorwerpen wel is toegestaan, geschiedt dit volledig op eigen risico.
 7. Openingstijden van attracties kunnen afwijken van de openingstijden van het gehele park. Attracties kunnen in wisselschema worden aangeboden. Indien de bezoeker in een attractie wil welke op dat moment tijdelijk gesloten is, verzoeken wij de bezoeker om even te wachten of een medewerker aan te spreken. In verband met veiligheid is het verboden om zelf de attractie te bedienen, de poorten te openen of te sluiten of binnen de omheining van de attractie te komen.
 8. Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen attracties en shows gedurende het bezoek aan het park gesloten zijn. De medewerkers van Amusementspark Tivoli doen hun uiterste best de attractie en/of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Er kan hierdoor geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde entreegeld.
 9. In het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) kan het zijn dat Amusementspark Tivoli volgens de veiligheidsprocedures verplicht is het gehele park of enkele attracties en shows tijdelijk of volledig te sluiten. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde entreegeld.
 10. Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de (water)attracties in Amusementspark Tivoli.
 11. Amusementspark Tivoli stelt bij diverse (water)attracties zwemvesten ter beschikking en adviseert bezoekers deze te dragen waar dit gewenst of noodzakelijk is.

Kleding

 1. Het dragen van gepaste kleding is verplicht. De toegang tot het park kan geweigerd worden indien de bezoeker ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van Amusementspark Tivoli schaadt.
 2. Bezoekers dienen tenminste een hemd, korte broek en schoeisel te dragen, ook bij hoge temperaturen.
 3. Het dragen van alleen badkleding in attracties is verboden.
 4. Het is verboden om naakt of met ontbloot bovenlichaam op het terrein te verblijven.
 5. In de meeste attracties is het verplicht schoeisel te dragen. Om veiligheidsredenen dient dit in sommige attracties schoeisel te zijn dat vast om de voet zit, dus bijvoorbeeld geen slippers. Daarnaast zijn er attracties waarin het dragen van schoeisel juist niet is toegestaan, zoals trampolines, springkussen en het speelgedeelte van de binnenspeeltuin. Volg s.v.p. de aanwijzingen op de informatieborden en van de medewerkers bij de attracties op.
 6. Voor wat betreft religieuze uitingen of politieke statements op kledinggebied, gelden de regels zoals deze in de Nederlandse wet zijn vastgelegd.

 Eten en drinken

 1. Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het park.
 2. Het nuttigen van eigen meegebrachte etenswaren en drinken is niet toegestaan in restaurant Tivoli’s Boscafé, binnenspeeltuin Fun City en het terras bij Tivoli’s Boscafé.
 3. Het is niet toegestaan eten en/of drinken van een ander restaurant of horecaonderneming te laten bezorgen of mee te nemen in het park, zoals taart, pizza’s, friet en snacks, pannenkoeken, etc.
 4. Het is niet mogelijk eigen meegebracht eten te laten bereiden, te laten verwarmen of te laten koelen in restaurant Tivoli’s Boscafé, met uitzondering van babyvoeding.
 5. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder 18 jaar.
 6. Het is niet toegestaan om zelf alcoholische drank mee te nemen naar het park.
 7. Het is niet toegestaan servies, glaswerk en meubilair van restaurant Tivoli’s Boscafé en het bijbehorende terras, mee te nemen in het park.

Huisdieren

 1. Het is toegestaan om honden aangelijnd mee te nemen in het park. Het is niet toegestaan om honden mee te nemen in de attracties, speeltoestellen, in binnenspeeltuin Fun City en in het selfservice gedeelte van restaurant Tivoli’s Boscafé. Uiteraard is het terrein geen uitlaatplaats. De begeleider van de hond is verantwoordelijk voor het aanlijnen van de hond en het opruimen van de hondenpoep. De honden mogen uitgelaten worden in het bos (bij de parkeerplaats). Indien hiervoor het park tussendoor verlaten dient te worden, dient dit gemeld te worden aan de kassamedewerker van het park. Hondenpoepzakjes zijn verkrijgbaar bij de kassa van het park.
 2. Andere dieren dan honden zijn in ons park niet toegestaan.

Fotograferen en filmen

 1. Het maken van foto’s en film is toegestaan, mits dit voor privédoeleinden wordt gebruikt.
 2. In verband met veiligheid is het in enkele attracties niet toegestaan zelf te filmen of te fotograferen.
 3. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Amusementspark Tivoli vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. Het is mogelijk dat bezoekers gefotografeerd of gefilmd wordt door een medewerker van Amusementspark Tivoli. Amusementspark Tivoli behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Amusementspark Tivoli zal bij betreding van het park aan de bezoeker communiceren wanneer de foto- en/of filmopnames plaatsvinden in het park. Indien de bezoeker niet in beeld wil, dient deze zich te melden bij de informatiebalie/kassa van het park of medewerker die de fotograaf en/of filmploeg begeleidt.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Daaronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend inbegrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, maatregelen van overheidswege, werkstaking, oproer, oorlog, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen.
 2. Indien Amusementspark Tivoli door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde entreegeld.

Overig

 1. In alle gevallen waarin dit algemeen regelement niet voorziet, beslist de directie van Amusementspark Tivoli.

De directe en medewerkers wensen je veel plezier in Amusementspark Tivoli!